Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 10:01
Prawo Lokalne > Strategia rozwoju
1.

Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020


Załączniki: Rozmiar:
3.327 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-10-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2014-10-21
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-21 12:25

2.

Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
1.014 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2008-04-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-04-02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 08:39

3.

Informacje o Gminie Kruszyna

INFORMACJE O GMINIE KRUSZYNA

Gmina Kruszyna leży w północnej części województwa śląskiego i północnej części powiatu częstochowskiego. Odległość od Katowic - siedziby województwa wynosi w linii prostej ok. 100km, Częstochowy 20km, Radomska 15km. Kształt gminy jest nieregularny, a duże kompleksy leśne w środkowej części dzielą ją na dwa obszary, północny w dolinie Warty oraz południowy wznoszący się ku południowi.
Powierzchnia gminy - 93,42 km2. Średnia gęstość zaludnienia - 53 osoby/km2. W skład gminy wchodzi 12 wsi, tworzących 11 sołectw.
Gmina Kruszyna graniczy z gminami: Mykanów, Kłomnice, Gidle, Radomsko, Ładzice, Nowa Brzeźnica.
Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, jako uzupełniające występuje produkcja materiałów budowlanych w oparciu o surowce miejscowe oraz usługi związane z obsługą drogi krajowej nr 1.

Przez teren gminy od strony zachodniej przebiega droga krajowa nr 1 Gdańsk-Łódź-Częstochowa-Cieszyn, która docelowo po przebudowie ma stać się fragmentem autostrady A-1.
Druga z dróg krajowych nr 91 Brzoza-Toruń-Radomsko-Częstochowa przebiega po wschodniej stronie gminy. Łączna długość dróg krajowych - 12,2km.
Przez teren gminy, również przebiega linia kolejowa warszawsko-wiedeńska Warszawa-Koluszki-Częstochowa.
Dla lokalnych połączeń komunikacyjnych najważniejszą funkcję pełnią drogi powiatowe o łącznej długości 45,4km. Z całej sieci dróg tej kategorii 32,5km posiada nawierzchnię bitumiczną a pozostałe 12,9km zostało utwardzone lub wymaga wykonania podbudowy i modernizacji. Zarządzaniem i administrowaniem siecią tych dróg zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg.
Uzupełnieniem układu komunikacyjnego w obrębie gminy stanowią 230km dróg gminnych, w tym: - o nawierzchni bitumicznej - 19,6km.

W latach 1989-1998 gmina została zwodociągowana w 100%. Wodociąg we wsi Łęg i Kijów zasilany jest z terenu gminy Ładzice. Ogólna długość sieci wodociągowej - 71.862m.
W latach 1997-1998 przeprowadzona została powszechna telefonizacja gminy, w wyniku której 765 abonentów korzysta z usług Telekomunikacji Polskiej S.A.

W październiku 2002r.rozpoczęto realizację programu uporządkowania gospodarki ściekowej.
I etap objął budowę: - oczyszczalni ścieków o przepustowości 250m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanalizację sanitarną dla wsi Widzów.
Zadanie obejmuje budowę 4060m sieci kanalizacyjnej, 1449m sieci kanalizacji rozdzielczej, 204m kanalizacji tłocznej, 3 przepompownie ścieków i 142 przyłącza kanalizacyjne.

W zakresie zaopatrzenia ludności w gaz - w gminie nie ma sieci gazowej dostarczającej to paliwo do odbiorców. Od stacji reduktorowo-pomiarowej w Łochyni poprzez miejscowość Borowno w kierunku Kruszyny wybudowany jest gazociąg zabezpieczający dostawę gazu do odbiorców w miejscowości Kruszyna i Bogusławice.
Dla pozostałych miejscowości istnieje możliwość zaopatrzenia w gaz z rurociągu wysokoprężnego po wschodniej granicy gminy w miejscowości Widzów wzdłuż drogi krajowej nr 91.

Przez teren gminy przebiega krajowa sieć napowietrzna wysokiego napięcia:

 • linia 400kV relacji Joachimów - Rogowiec
 • linia 220kV relacji Joachimów - Rogowiec I
 • linia 220kV relacji Joachimów - Rogowiec II
 • linia 110kV relacji Wrzosowa - Kłomnice - Radomsko
Linie te posiadają strefy oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego, które stanowią ograniczenie dla zainwestowania.

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY

Istotny wpływ na sposób zagospodarowania terenu, rozwój gminy, mają uwarunkowania zewnętrzne - wynikające z polityki państwa:

 1. przynależność administracyjna do powiatu częstochowskiego
 2. ochrona zlewni rzeki Warty
 3. ochrona głównych zbiorników wód podziemnych
i funkcjonalne:
rolę ośrodka usługowego, ponadlokalnego w zakresie obsługi ludności gminy zgodnie z podziałem administracyjnym spełnia przede wszystkim Częstochowa (w mniejszym zakresie Radomsko) były ośrodek wojewódzki, a obecnie siedziba powiatu grodzkiego i ziemskiego oraz zamiejscowych oddziałów administracji rządowej:
 1. zasilanie w wodę Kijowa i Łęgu wodociągiem z terenu woj. łódzkiego,
 2. odpady stałe z gminy są wywożone na składowisko w Młynku-Sobuczynie w gminie Poczesna,
 3. możliwość zaopatrzenia gminy w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowej z gminy Mykanów,
 4. istniejąca linia kolejowa Warszawa-Częstochowa-Katowice, drogi krajowe nr 1 i 91.

 

uwarunkowania wewnętrzne - wynikające z zasad gospodarowania gminy i uwarunkowań przyrodniczych:

 1. lokalizacja zabudowy wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, uzupełniających zabudowę już istniejącą,
 2. odbudowa istniejących dróg powiatowych,
 3. wyznaczenie terenów zabudowy letniskowej w Łęgu i Kijowie,
 4. kompleksy leśne zaliczane do lasów ochronnych,
 5. wykluczenie lokalizacji inwestycji na terenach o wysokim poziomie dróg gruntowych,
 6. występowanie obszarów o wyróżniających się walorach krajobrazowych wymagających ochrony - dolina rzeki Warty wraz z kompleksami leśnymi w jej otoczeniu, stanowiąca korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym,
 7. występowanie terenów o walorach przyrodniczych wymagających ochrony dla ich zachowania (śródleśne bagna, stanowiska roślin chronionych).
 • uwarunkowania środowiska kulturowego:

 

Na terenie gminy Kruszyna obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru zabytków są:

 1. Zespół Pałacowy w Kruszynie z XVII wieku.
 2. Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Macieja Apostoła z XVII wieku w Kruszynie.
 3. Cmentarz grzebalny z I połowy XIX wieku w Kruszynie.
Elementami pozostałymi w ewidencji dóbr kultury w poszczególnych miejscowościach są:
  Kruszyna:
 • pozostałość zespołu folwarcznego (XIX/XX wiek),
 • plebania z początku XX wieku,
 • młyn motorowy (1904 r.),
  Łęg:
 • młyn wodny (obecnie tartak) z 1929 r.,
  Widzów:
 • kościół parafialny (1910r.),
 • pozostałości zespołu folwarcznego (XIX/XX w.) obecnie stadnina koni,
 • młyn motorowy.

 

 

 • uwarunkowania wynikające z funkcji gospodarczych:
 • bezpośrednie połączenie gminy ze Śląskiem oraz centrum kraju poprzez linię kolejową oraz drogi krajowe Nr 1 i 91,
 • dobrze rozwinięta sieć drogowa na terenie gminy,
 • możliwość rozwoju usług przy drodze krajowej dla ruchu tranzytowego,
 • istniejące stawy hodowlane,
 • rozwój małej retencji,
 • rozwój gospodarki leśnej,
Szansę dla rozwoju gminy stwarzają:
 • występowanie złóż surowców mineralnych, przydatnych dla potrzeb ceramiki budowlanej (iły, gliny, torfy),
 • występowanie terenów atrakcyjnych dla wykorzystania rekreacyjnego - kompleksy leśne położone w dolinie Warty,
 • występowanie w północnej części gminy terenów przydatnych dla rekreacji.

 

CELE, ZADANIA I KIERUNKI ROZWOJU GMINY

Głównym celem rozwoju gminy jest zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego (w tym tworzenie nowych miejsc pracy). Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez:

 1. rozwój rynku lokalnego
 2. rozwój usług rekreacyjnych i turystycznych
 3. rozwój średniej i małej przedsiębiorczości
 4. poprawę jakości życia mieszkańców (zapewnienie wyposażenia w infrastrukturę techniczną, zapewnienie sprawnej komunikacji, itp.)
 5. ochrona i regionalne gospodarowanie zasobami środowiska przyrodniczego i krajobrazowego
 6. zachowanie tożsamości kulturowej obszaru
Zadania projektowane lub proponowane do realizacji to zadania wynikające z wytycznych projektu Studium zagospodarowania przestrzennego woj. częstochowskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, a także z przyjętych przez gminę programów:
  Zadania o znaczeniu lokalnym:
 • sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
 • modernizacji dróg gminnych,
 • modernizacja szkoły w Widzowie,
 • podejmowanie działań dla realizacji dolesień na gruntach o niskiej przydatności dla rolnictwa,
 • budowa zbiornika wodnego na cieku wodnym w rejonie Łęgu,
 • budowa sieci gazociągowej na terenie gminy,
 • koncentrowanie działań dla poprawy stanu uzbrojenia terenów wskazanych do zainwestowania

  Zadania o znaczeniu ponadlokalnym:
 • realizacja drogi alternatywnej po zamknięciu drogi nr 1 dla ruchu lokalnego związanego z budową autostrady A-1,
 • realizacja projektowanego gazociągu wysokoprężnego relacji Bobry-Częstochowa (Dn 500mm, 6,3MPa),
 • modernizacja drogi Zdrowa (gm. Kłomnice) - Baby-Jacków-Lgota Mała-Pieńki Szczepockie-Radomsko,
 • budowa drogi Wikłów-Szczepocice Szlachetne (woj. łódzkie).

 


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy
Za treść odpowiada: Maria Starostka
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2003-07-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-07-02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-02 08:37